Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Thái Nguyên từ ngày 6/11 đến ngày 12/11/2023

12-11-2023 15:23

1. Ngày 9/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5734/UBND-TH về việc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư công và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: Nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo yêu cầu của Chính phủ tại các Nghị quyết Phiên họp thường kỳ của Chính phủ; các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; các văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án; phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 được giao và giải ngân toàn bộ số vốn từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ và kết quả giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

2. Ngày 6/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5665/UBND-CNNXD về rà soát công tác quản lý trật tự xây dựng đối với loại hình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả thực hiện việc chấp hành pháp luật về công tác quản lý trật tự xây dựng đối với loại hình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ (có từ hai tầng trở lên và tại mỗi  tầng được thiết kế, xây dựng có từ hai căn hộ trở lên), giai đoạn từ năm 2019 đến 30/9/2023 thuộc địa bàn quản lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan (có đề cương báo cáo kèm theo). Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc UBND các huyện, thành phố trong quá trình rà soát, tổng hợp số liệu; đồng thời chủ động triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 5502/UBND-CNN&XD ngày 30/10/2023 theo quy định.

3. Ngày 6/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5648/UBND-NC về tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia quy mô cấp tỉnh năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: Đồng ý tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia quy mô cấp tỉnh năm 2023 theo đề nghị của Công an tỉnh. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Thái Nguyên năm 2023 chỉ đạo tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia quy mô cấp tỉnh năm 2023 tại Khu đô thị mới Thái Hưng Eco City (Crown Villas) thuộc Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng đảm bảo đúng nội dung theo kế hoạch đã đề ra.

4. Ngày 10/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5766/UBND-TH về thực hiện Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030.

UBND tỉnh Thái Nguyên có chỉ đạo như sau: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ các quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị chủ động nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg  ngày 08/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ các quy định của pháp luật và Quyết định số 1305/QĐ-TTg  ngày 08/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ tham mưu UBND tỉnh các nội dung: Lồng ghép, triển khai các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030 với các chương trình, đề án, dự án khác thuộc thẩm quyền quản lý để tập trung nguồn lực triển khai thực hiện. Bố trí kinh phí, huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất lao động hàng năm theo quy định của pháp luật. Xây dựng chương trình truyền thông, phổ biến kiến thức về năng suất, cải tiến năng suất ở địa phương. Chủ động tiếp cận và ứng dụng Cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm thúc đẩy năng suất lao động; xác định các ngành, nhóm ngành ưu tiên thúc đẩy năng suất lao động ở địa phương, gắn với phát triển kinh tế vùng và liên kết vùng để có giải pháp phù hợp.

5. Ngày 10/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5756/UBND-CNNXD tập trung chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã, huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã, huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; chủ động, kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

6. Ngày 6/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5639/UBND-CNNXD về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật.

Để triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên động vật có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất các ca tử vong do mắc bệnh dại, UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau: Tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý đàn chó mèo nuôi, phòng, chống bệnh Dại ở động vật theo đúng quy định của Luật Thú y và các văn bản liên quan. Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch phòng, chống bệnh dại động vật của địa phương, kế hoạch cần đảm bảo có đủ các nguồn lực và kinh phí tổ chức thực hiện; chủ động giám sát tình hình dịch bệnh, lưu hành vi rút dại trên địa bàn để cảnh báo cho cộng đồng dân cư. Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng, nhằm nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó, mèo đối với cộng đồng và nhận thức của người dân để tích cực tham gia công tác phòng, chống bệnh dại và quản lý đàn chó, mèo nuôi. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện rà soát, thống kê chính xác số hộ nuôi chó, mèo ở từng khu dân cư và số chó, mèo nuôi trong từng hộ gia đình để lập sổ quản lý, đồng thời yêu cầu tiêm phòng triệt để vắc xin dại cho đàn chó, mèo. Chỉ đạo nghiêm túc tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo tại địa phương đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng vắc xin đạt 70% trở lên (tính trên tổng đàn thực tế) theo đúng quy định. Phát hiện và thông tin kịp thời về các trường hợp người bị chó nghi mắc bệnh Dại cắn hoặc động vật nghi mắc bệnh Dại tại địa phương đến cơ quan thú y, y tế để tổ chức điều tra, lấy mẫu chẩn đoán xét nghiệm, xử lý ổ dịch bệnh Dại, đồng thời yêu cầu người bị chó cắn đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng bệnh Dại, xử lý ổ dịch theo đúng quy định. Tổ chức giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống bệnh Dại tại cộng đồng và quản lý chó nuôi...

Thanh Mai (tổng hợp)
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1898100